Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Учетные оценки в отчетности по МСФО с учетом НКУ

11.30, 25 октября 2018
309
0

Рассмотрим это в статье

Через невизначеності, властиві підприємницькій діяльності, окремі статті фінансової звітності можуть бути оцінені лише попередньо. Крім того, конкретні характеристики активу, зобов'язання чи компонента капіталу або основа чи метод вимірювання, визначені МСФЗ, можуть призвести до виникнення потреби в попередньому оцінюванні будь-якої статті фінансового звіту, що зрештою може спричинити податкові наслідки для підприємства.

Визначення та класифікації в міжнародних стандартах

Облікова оцінка - наближене значення грошової суми за відсутності точних засобів вимірювання. Цей термін уживається щодо суми, яка оцінена за справедливою вартістю, у випадках, якщо є невизначеність оцінок, а також стосовно інших сум, які потребують оцінювання.

Докладні вимоги до визначення облікових оцінок та їх розкриття у фінансовій звітності наведено в МСБО 8.

Так, для визначення балансової вартості деяких із наведених нижче активів і зобов'язань потребує попередньої оцінки вплив майбутніх подій на активи і зобов'язання на кожну звітну дату.

Класифікація облікових оцінок

Облікові оцінки за справедливою вартістю

Інші облікові оцінки

• складні фінансові інструменти, які не торгуються на відкритому ринку;

• виплати на основі акцій;

• нерухомість або обладнання, утримувані для продажу;

• забезпечення майбутніх виплат персоналу за відпустками та іншими гарантіями;

• гудвіл і нематеріальні активи, придбані під час об'єднання бізнесу;

• операції, що передбачають обмін активами чи зобов'язаннями без грошової компенсації

• резерв сумнівних боргів;

• старіння запасів;

• гарантійні зобов'язання;

• метод амортизації або строк корисної експлуатації активів;

• забезпечення балансової вартості інвестиції, якщо є невизначеність її очікуваного відшкодування;

• результат довгострокових контрактів;

• витрати, які виникають унаслідок результатів судових розглядів

Наведені попередні оцінки пов'язані з припущеннями щодо таких статей, як коригування грошових потоків на ризик або ставки дисконту, майбутні зміни заробітних плат і майбутні зміни цін, що впливають на інші витрати. Припущення та інші джерела невизначеності оцінок пов'язані з попередніми оцінками, що потребують найважчих, суб'єктивних чи складних суджень управлінського персоналу. Оскільки кількість змінних величин і припущень, які впливають на можливе майбутнє вирішення невизначеностей, зростає, то такі судження стають більш суб'єктивними та складними. А отже, підвищується імовірність подальшого суттєвого коригування балансової вартості активів і зобов'язань.

Облікові оцінки та ПКУ

ПКУ регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів. Через свою фіскальну спрямованість ПКУ не містить жодної згадки про облікові оцінки. Однак без облікових оцінок не обходиться й податкове регулювання: по-перше, через власні "коридорні" обмеження (наприклад, під час визначення мінімальних строків корисного використання основних засобів і нематеріальних активів, а також у коригуваннях контрольованих операцій за принципом "витягнутої руки" згідно зі ст. 39 ПКУ); по-друге, непрямо через дані бухгалтерського обліку з властивими йому оцінками.

Розглянемо докладніше облікові оцінки, що виникають у господарському обліку підприємства - платника податку на прибуток, що перейшло на застосування МСФЗ, з позиції їх впливу на податок на прибуток…

Продолжение материала "Учетные оценки в отчетности по МСФО с учетом НКУ" читайте по ссылке.

Для получения доступа к прочей аналитике информационно-правовой системы ЛІГА:ЗАКОН - воспользуйтесь ТЕСТОВЫМ доступом к сервису и оцените весь объем и преимущества предоставляемых услуг.

Подпишитесь на рассылку
Главные новости и аналитика для вас по будням
Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
На эту тему