Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Ответственный за ведение воинского учета на предприятии: требования и порядок назначения

11.05, 14 сентября 2023
35759
0

В п. 8 Порядка № 1487 указывается, что организация воинского учета на предприятиях, в учреждениях и организациях возлагается на соответствующих руководителей. Однако непосредственно обязанности по ведению воинского учета возлагаются на службу персонала (кадровое подразделение) или лицо, ведущее учет работников, являющихся призывниками, военнообязанными и резервистами.

Требования к ответственному за ведение воинского учета

В зависимости от общей численности работников на предприятии ведением воинского учета занимается отдельный работник (один или несколько), назначенный соответствующим распоряжением (приказом) руководителя предприятия.

В таких целях на предприятии может создаваться одна или несколько должностей - инспектор по воинскому учету (КП 3439) согласно Классификатору профессий (п. 11 Порядка № 1487). Задачи и обязанности инспектора по воинскому учету определяются его должностной инструкцией (см. образец).

В случае отсутствия отдельной должности приказом руководства назначается ответственное лицо. По своей должности такой работник может быть юристом, инспектором по кадрам, бухгалтером и т. п.

Важно, чтобы такой работник отвечал квалификационным требованиям, определенным для инспектора по воинскому учету (КП 3439) согласно Классификатору профессий (п. 11 Порядка № 1487). В частности, речь идет о том, чтобы такой работник имел образовательную квалификацию по уровню профессионального предвысшего образования, начальному уровню (короткий цикл) высшего образования или первому (бакалаврскому) уровню высшего образования.

К тому же такой работник пользуется правом на доплату за ведение воинского учета, поскольку такие обязанности не предусмотрены его должностной инструкцией.

При этом такие обязанности могут предусматриваться непосредственно должностной инструкцией работника, в частности - Должностной инструкцией инспектора по кадрам, который является ответственным за ведение воинского учета (см. образец). В таком случае доплата за ведение воинского учета не осуществляется (см. письмо Минсоцполитики от 09.02.2018 г. № 227/0/101-18/281).

На основании заявления работника о назначении его ответственным за ведение воинского учета (образец 1) руководитель предприятия издает соответствующий приказ (образец 2).

Образец 1

Директору ТОВ "Омега"
Сергію КРАВЧУКУ
Олени ЛЕВЧЕНКО,
інспектора з кадрів відділу кадрів

Заява

Прошу доручити мені виконання додаткових обов'язків із ведення військового обліку з 14 серпня 2023 року з доплатою у розмірі 50 % посадового окладу.

13.08.2023 Левченко

Образец 2

Товариство з обмеженою відповідальністю "Омега"
(ТОВ "Омега")

НАКАЗ

13.08.2023 м. Житомир № 13/к/тр

Про покладання обов'язків із ведення
військового обліку на Олену ЛЕВЧЕНКО

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" від 25.03.1992 р. № 2232-XII, Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою КМУ від 30.12.2022 р. № 1487,

НАКАЗУЮ:

1. Покласти на ЛЕВЧЕНКО Олену Ігорівну, інспектора з кадрів відділу кадрів, обов'язки з ведення військового обліку в ТОВ "Омега" з 14 серпня 2023 р.

2. З метою належного виконання обов'язків з ведення військового обліку Олена Левченко зобов'язана:

- виконувати вимоги щодо ведення військового обліку, визначені Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" від 25.03.1992 р. № 2232-XII, Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженим постановою КМУ від 30.12.2022 р. № 1487, Правилами ведення військового обліку, затвердженими наказом ТОВ "Омега" від 10.08.2023 р. № 15;

- перевіряти в осіб під час прийняття на роботу наявність військово-облікових документів;

- надсилати у семиденний строк до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП) повідомлення про зміну облікових даних призовників і військовозобов'язаних, прийнятих на роботу до ТОВ "Омега" чи звільнених із роботи у ТОВ "Омега";

- оповіщати на вимогу ТЦКСП призовників і військовозобов'язаних, з якими укладено трудові договори у ТОВ "Омега", про їх виклик до ТЦКСП і забезпечувати їх своєчасне прибуття;

- забезпечувати повноту й достовірність облікових даних призовників і військовозобов'язаних, з якими укладено трудові договори у ТОВ "Омега";

- взаємодіяти з ТЦКСП щодо строків та способів звіряння даних особових карток, списків призовників і військовозобов'язаних, з якими укладено трудові договори у ТОВ "Омега", їх облікових даних, унесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників і військовозобов'язаних, з якими укладено трудові договори у ТОВ "Омега";

- організовувати періодичне звіряння особових карток призовників і військовозобов'язаних, з якими укладено трудові договори у ТОВ "Омега", із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць;

- проводити не рідше ніж один раз на рік звіряння особових карток працівників ТОВ "Омега" з обліковими документами ТЦКСП, у яких вони перебувають на військовому обліку;

- уносити в п'ятиденний строк із дня подання відповідних документів до особових карток призовників і військовозобов'язаних, з якими укладено трудові договори у ТОВ "Омега", зміни щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи й посади;

- надсилати (у разі наявності) щомісяця до 5 числа до ТЦКСП повідомлення про зміну облікових даних (зміни щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи й посади) призовників і військовозобов'язаних, з якими укладено трудові договори у ТОВ "Омега";

- складати й подавати щороку до 1 грудня до ТЦКСП списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (у разі їх наявності);

- приймати під розписку від призовників і військовозобов'язаних, з якими укладено трудові договори у ТОВ "Омега", їхні військово-облікові документи для подання до ТЦКСП для звіряння з обліковими даними й оформлення бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;

- своєчасно оформлювати документи для бронювання військовозобов'язаних за ТОВ "Омега" на період мобілізації та на воєнний час;

- здійснювати постійний контроль за виконанням посадовими особами ТОВ "Омега", призовниками та військовозобов'язаними, з якими укладено трудові договори у ТОВ "Омега", установлених правил військового обліку та проведення відповідної роз'яснювальної роботи;

- здійснювати постійне інформування ТЦКСП про працівників ТОВ "Омега", які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності;

- вести та зберігати журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов'язаних у ТОВ "Омега" та звіряння їх облікових даних із даними ТЦКСП.

3. Установити Олені Левченко доплату в розмірі 50 % посадового окладу за виконання обов'язків із ведення військового обліку в ТОВ "Омега".

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: заява Олени Левченко від 13.08.2023 р., зареєстрована за № 15.

Директор Кравчук Сергій КРАВЧУК

Читайте всю бухгалтерскую аналитику на единой платформе LIGA360. Получите доступ к изданиям Интербух, БУХГАЛТЕР&ЗАКОН, Вестник МСФО. А еще настройте новостную ленту из самых популярных онлайн-ресурсов. Купите прямо сегодня.

Уведомление ТЦКСП

В 7-дневный срок с даты издания приказа о назначении лица, ответственного за ведение воинского учета, предприятие должно уведомить соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки (далее - ТЦКСП) по форме, приведенной в приложении 1 к Порядку № 1487 (см. образец 3).

Образец 3

Приложение 1 к Порядку

Житомирський районний
територіальний центр комплектування та
соціальної підтримки територіальний центр
__________________________________
(найменування районного (міського) територіального центру
комплектування та соціальної підтримки)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про призначення, звільнення (увільнення) керівника та
посадових осіб державного органу, органу місцевого
самоврядування, підприємства, установи та організації,
відповідальних за організацію та ведення військового обліку
призовників, військовозобов'язаних та резервістів у

Товариство з обмеженою відповідальністю "Омега"
(найменування державного органу, органу місцевого самоврядування,
підприємства, установи, організації)

Порядковий номер

Прізвище,

власне ім'я та

по батькові

(за наявності)

Найменування посади

Дата та номер наказу

Контактний номер телефону, адреса електронної пошти

1.

Левченко Олена Ігорівна

Інспектор з кадрів

13.08.2023 р. № 13/к/тр

+38(067)9999999

Директор

(найменування посади керівника)

Кравчук
(підпис)

Сергій КРАВЧУК

(ініціали (ініціал власного імені) та прізвище)

Уведомление о назначении ответственного за организацию и ведение воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов на предприятии направляется ТЦКСП по месту регистрации предприятия. Направлять такое уведомление ТЦКСП по месту учета работников, являющихся призывниками, военнообязанными или резервистами, не требуется.

В случае увольнения работника, ответственного за ведение воинского учета, также необходимо об этом уведомить ТЦКСП.

Интересно, что в уведомлении указываются только дата и номер приказа о назначении или уведомлении работника, ответственного за ведение воинского учета, но при этом не указывается, о чем именно данный приказ. Копия приказа также ТЦКСП не направляется. Фактически такое уведомление даже не содержит никаких отметок о том, что предприятие уведомляет о назначении или увольнении соответствующего лица. Соответственно, в случае, если при увольнении одного работника сразу назначается другой работник, ответственный за ведение воинского учета, ТЦКСП получит почти одновременно два уведомления по двум работникам и ему необходимо будет догадываться, о чем идет речь в приказах, реквизиты которых указаны в уведомлениях.

Если же работник, ответственный за ведение воинского учета, уходит в продолжительный отпуск (например, без сохранения заработной платы в связи с военным положением, по уходу за ребенком до 3 лет и т. п.), то вполне очевидно, что необходимо назначить другого работника для исполнения обязанностей по ведению воинского учета. И, несмотря на то что в данном случае речь не идет об увольнении с работы предыдущего работника, о новом ответственном необходимо будет уведомить ТЦКСП по форме, приведенной в приложении 1 к Порядку № 1487, в течение 7 дней с даты издания приказа о назначении такого лица. А что по работнику, ушедшему в отпуск? Очевидно, следует издать приказ об освобождении его от обязанностей по ведению воинского учета и уведомить ТЦКСП также в течение 7 дней.

ПРАВОВОЙ ГЛОССАРИЙ

1. Закон № 2232 - Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" от 25.03.92 г. № 2232-XII.

2. Порядок № 1487 - Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный постановлением КМУ от 30.12.2022 г. № 1487.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2023

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Автор

Инна Журавская

эксперт

ЛІГА:ЗАКОН

LIGA360 имеет ответы на любой вопрос бухгалтера. Более 1200 алгоритмов действий, личные консультации экспертов, новости и аналитика по "горячим" темам. Закажите тестовый доступ по ссылке.

Подпишитесь на рассылку
Главные новости и аналитика для вас по будням
Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
На эту тему