Освітня онлайн-діяльність: правові та податкові аспекти

21.05.2020, 20:39
91
0
Сучасні моделі юридичної онлайн-освіти, аспекти регулювання та особливості її податкового регулювання в Україні
Сучасні моделі юридичної онлайн-освіти, аспекти регулювання та особливості її податкового регулювання в Україні

Розвиток технологій та діджиталізація не могли оминути освітню діяльність. Ринок онлайн освіти у світі стрімко зростає. Згідно з дослідженнями, до 2022 року світовий ринок EdTech (освітніх бізнес-проектів, що побудовані з використанням інформаційних технологій) та онлайн навчання зростатиме на 5,08% в рік, а загальна вартість буде складати 243 мільярди доларів. Індустрія освіти переживає кардинальні зміни щодо постачання освітніх послуг, тому зростання долі онлайн освіти є закономірним процесом. Такі платформи як Coursera, Udemy, ЕdX, The Open University відкрили доступ до освітніх програм від кращих університетів, компаній та експертів у світі.

Світові тренди не оминули український ринок освітніх послуг і такі платформи як Prometheus, EdEra, ВУМonline, Wisecow існують на українському ринку освітніх онлайн послуг. Крім того, працюють окремі підприємці та експерти пропонують послуги з онлайн-навчання у найрізноманітніших галузях та сферах: від вивчення основ робототехніки та програмування до курсів особистісного розвитку та фінансової грамотності.

Юлія Федосюк, членкиня Ради Комітету з податкового та митного права Асоціації правників України, Head of tax and corporate ASA GROUP

Юридичні аспекти онлайн-освіти як підприємницької діяльності в Україні

Перш за все необхідно визначити, які бізнес-моделі та моделі монетизації обирають українські підприємці.

Сьогодні в Україні працюють здебільшого наступні моделі:

- надання платного доступу до контенту, що розміщений в мережі Інтернет (відео-лекцій, онлайн-вебінарів тощо);

- створення платформ для взаємодії продавців (надавачів послуг) та покупців (споживачів) освітніх послуг та отримання комісії з укладених договорів;

- дистанційна освіта, що надається суб'єктами освітньої діяльності з видачею відповідного документу про освіту;

- надання безкоштовного доступу до частини курсів як інструмент залучення клієнтів до платних послуг, що надаються ресурсом чи платформою.

Тобто, говорячи про освітню онлайн-діяльність в більшості випадків термін "освітня онлайн діяльність" використовується в більш широкому значенні, ніж освітня діяльність в розумінні законодавства про освіту. Тож для початку необхідно визначитися з термінами та поняттями.

Освітня діяльність в України регулюється низкою законів та підзаконних актів. Це Закони України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про повну загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту". "Про вищу освіту", "Про професійну (професійно-технічну) освіту", "Про професійний розвиток працівників", Положення про дистанційне навчання.

Закон України "Про освіту" визначає термін освітня діяльність як діяльність суб'єкта освітньої діяльності, спрямовану на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній та/або неформальній освіті.

Суб'єктами освітньої діяльності, згідно цього Закону є фізичні або юридичні особи (заклад освіти, підприємство, установа, організація), що провадить освітню діяльність.

Юридична особа має статус закладу освіти, якщо основним видом її діяльності є освітня діяльність. Права та обов'язки закладу освіти, передбачені цим Законом та іншими законами України, має також фізична особа-підприємець або структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності якого є освітня діяльність.

Освітня діяльність в Україні ліцензується з урахуванням особливостей, визначених спеціальними законами у сфері освіти. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187. Тобто, для здійснення освітньої діяльності необхідно отримання ліцензії.

Законом України "Про освіту" визначені форми здобуття освіти. Ними є інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева); індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, на робочому місці (на виробництві); дуальна.

При цьому, дистанційна форма здобуття освіти - це індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Положення про дистанційне навчання визначає, що дистанційна форма навчання - це форма організації навчального процесу у закладах освіти (ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ, ЗНЗ), яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання та передбачає можливість отримання випускниками документів державного зразка про відповідний освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень.

Тобто, говорячи про освітню онлайн діяльність, мова йде про дистанційну форму освіти, що здійснюються в загальноосвітніх навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах, вищих навчальних закладах, закладах післядипломної освіти або структурних підрозділах вищих навчальних закладів, наукових і освітньо-наукових установ, що здійснюють післядипломну освіту.

В даному випадку вимоги до суб'єкта підприємницької діяльності встановлюються відповідними спеціальними законами про освіту та ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.

Якщо мова йде про різного роду Інтернет - платформи, ресурси, що надають доступ до контенту (курсів, лекцій, вебінарів), платформи, для взаємодії продавців (надавачів послуг) та покупців (споживачів) освітніх послуг та отримання комісії з укладених договорів, то в даному випадку мова йде про надання інших інформаційних послуг чи інші види освіти. Суб'єкт господарювання може обрати одну із організаційно-правових форм господарської діяльності, що визначені Господарським кодексом України, як правило це буде або товариство з обмеженою відповідальністю, або здійснення діяльності як фізичною особою-підприємцем.

Освітня онлайн-діяльність - це правові відносини у сфері електронної комерції

Надання усіх освітніх онлайн-послуг в широкому значенні за своєю суттю є відносинами у сфері електронної комерції. Правові відносини у сфері електронної комерції під час вчинення електронних правочинів регулюються Законом України "Про електронну комерцію". Тобто, при здійсненні освітньої онлайн діяльності, суб'єкти господарювання повинні дотримуватися вимог вказаного Закону, зокрема вимог щодо укладення електронного електронного договору та стосовно інформації, доступ до якої має бути забезпечено.

Зокрема, відповідно до ст. 7 вказаного Закону, постачальник освітніх послуг зобов'язаний забезпечити прямий, простий, стабільний доступ користувачів до такої інформації:

- повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-підприємця;

- місцезнаходження юридичної особи або місце реєстрації та місце фактичного проживання фізичної особи-підприємця;

- адреса електронної пошти та/або адреса інтернет-магазину;

- ідентифікаційний код для юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи-підприємця, або серія та номер паспорта для фізичної особи-підприємця, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний податковий орган і має відмітку в паспорті;

- відомості про ліцензію (серія, номер, строк дії та дата видачі), якщо господарська діяльність підлягає ліцензуванню;

- щодо включення податків у розрахунок вартості товару, роботи, послуги та, у разі доставки товару, - інформація про вартість доставки;

- інші відомості, що відповідно до законодавства підлягають оприлюдненню.

Якщо оплата послуг за навчання здійснюється безпосередньо на сайті і користувачами надаються відомості про платіжні інструменти для оплати послуги, суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити захист такої інформації відповідно до законів України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" і "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні".

Електронний договір укладається шляхом пропозиції його укласти (оферти) однією стороною та її прийняття (акцепту) другою стороною та має містити істотні умови, визначені в ст. 11 Закону України "Про електронну комерцію".

Особливості оподаткування освітньої онлайн-діяльності в Україні

Вибір системи оподаткування

Суб'єкти господарювання, що здійснюють один із видів діяльності, що перелічені вище, можуть обрати як спрощену систему оподаткування, так і загальну систему оподаткування. Чинним законодавством не встановлено, якихось обмежень чи виключень. При виборі системи оподаткування необхідно керуватися обсягом річного доходу, що отримуватиме суб'єкт господарювання, розміром видатків, що плануються при здійсненні діяльності.

Особливості оподаткування ПДВ

Для суб'єктів господарювання, що здійснюють саме освітню діяльність, спрямовану на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу, передбаченні особливості з оподаткування ПДВ.

Відповідно до пп. 196.1.8 ПКУ, не є об'єктом оподаткування операції з постачання позашкільним навчальним закладом вихованцям, учням і слухачам платних послуг у сфері позашкільної освіти.

Згідно з пп. 197.1.2 ПКУ, звільняються від оподаткування операції з постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, у тому числі навчання аспірантів і докторантів, навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також послуг з виховання та навчання дітей у будинках культури, дитячих музичних, художніх, спортивних школах і клубах, школах мистецтв та послуг з проживання учнів або студентів у гуртожитках. Вказаною статтею визначено перелік таких послуг.

За умови виконання вимог, встановлених Законом України "Про освіту" щодо належності платника до категорії закладів освіти, а саме:

- платник є юридичною особою публічного чи приватного права,

- основним видом діяльності є освітня діяльність;

- фізична або юридична особа (заклад освіти, підприємство, установа, організація), що провадить освітню діяльність, є суб'єктом освітньої діяльності,

1. Підлягають звільненню від оподаткування податком на додану вартість операції з:

- постачання послуг із здобуття дошкільної освіти;

- утримання, виховання та навчання дітей у дошкільних навчальних закладах як у межах обсягу, установленого навчальними планами і програмами, так і понад зазначений обсяг;

- виховання та навчання дітей щодо іноземних мов;

- довузівської підготовки;

- надання консультацій для учнів, вихованців, студентів, курсантів понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, а також для аспірантів, докторантів;

- організації літніх мовних курсів, шкіл, семінарів (на підставі пп. 197.1.2 ПКУ);

2. Не є об'єктом оподаткування операції з постачання вихованцям, учням і слухачам платних послуг у сфері позашкільної освіти (на підставі пп. 196.1.8 ПКУ).

Слід мати на увазі, що згідно з ч. 1 ст. 22 Закону України "Про освіту", освітня діяльність вважається основним видом діяльності, якщо надходження на цей вид діяльності та/або від цього виду діяльності перевищують половину загальних надходжень цієї юридичної особи (фізичної особи-підприємця).

Вказані пільги щодо ПДВ в повній мірі застосовуються і до суб'єктів освітньої діяльності, що здійснюють таку діяльність у дистанційній формі (онлайн).

Підсумовуючи викладене, здійснення освітньої онлайн діяльності потребує ретельного аналізу самої суті та моделі її здійснення для вибору оптимальних форм діяльності, вибору систем оподаткування та юридичних нюансів оформлення відносин із користувачами (споживачами) таких послуг. Візьміть під контроль усі ризики, з якими зіштовхується ваша компанія. Спробуйте LIGA360 - екосистему хмарних продуктів ЛІГА:ЗАКОН для ефективної роботи бізнесу в умовах кризи. Спробувати.

Юлія Федосюк, членкиня Ради Комітету з податкового та митного права Асоціації правників України, Head of tax and corporate ASA GROUP

Зв’язатися з редактором

Увійдіть, щоб залишити коментар