Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Відповідальний за ведення військового обліку на підприємстві: вимоги та порядок призначення

11.05, 14 вересня 2023
26490
0

У п. 8 Порядку № 1487 зазначено, що організацію військового обліку на підприємствах, в установах та організаціях покладено на відповідних керівників. Але безпосередньо обов'язки ведення військового обліку покладено на службу персоналу (кадровий підрозділ) або особу, що веде облік працівників, які є призовниками, військовозобов'язаними та резервістами.

Вимоги до відповідального за ведення військового обліку

Залежно від загальної чисельності працівників на підприємстві веденням військового обліку займається окремий працівник (один чи кілька), призначений відповідним розпорядженням (наказом) керівника підприємства.

Для цього на підприємстві може бути створена одна чи декілька посад - інспектор з військового обліку (КП 3439) відповідно до Класифікатора професій (п. 11 Порядку № 1487). Завдання та обов'язки інспектора з військового обліку визначаються його посадовою інструкцією (див. зразок).

За відсутності окремої посади наказом керівництва призначають відповідальну особу. За своєю посадою такий працівник може бути юристом, інспектором з кадрів, бухгалтером тощо.

Важливо, щоб такий працівник відповідав кваліфікаційним вимогам, визначеним для інспектора з військового обліку (КП 3439) відповідно до Класифікатора професій (п. 11 Порядку № 1487). Зокрема, мова йде про те, щоб такий працівник мав освітню кваліфікацію за рівнем фахової передвищої освіти, початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти або першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

До того ж такий працівник має право на доплату за ведення військового обліку, адже такі обов'язки не передбачені його посадовою інструкцією.

Водночас такі обов'язки можуть бути передбачені безпосередньо посадовою інструкцією працівника, зокрема - Посадовою інструкцією інспектора з кадрів, який є відповідальним за ведення військового обліку (див. зразок). У такому разі доплату за ведення військового обліку не проводять (див. лист Мінсоцполітики від 09.02.2018 р. № 227/0/101-18/281).

На підставі заяви працівника про призначення його відповідальним за ведення військового обліку (зразок 1) керівник підприємства видає відповідний наказ (зразок 2).

Зразок 1

Директору ТОВ "Омега"

Сергію КРАВЧУКУ

Олени ЛЕВЧЕНКО,

інспектора з кадрів відділу кадрів

Заява

Прошу доручити мені виконання додаткових обов'язків із ведення військового обліку з 14 серпня 2023 року з доплатою у розмірі 50 % посадового окладу.

13.08.2023 Левченко

Зразок 2

Товариство з обмеженою відповідальністю "Омега

(ТОВ "Омега")

НАКАЗ

13.08.2023 м. Житомир № 13/к/тр

Про покладання обов'язків із ведення

військового обліку на Олену ЛЕВЧЕНКО

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" від 25.03.1992 р. № 2232-XII, Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою КМУ від 30.12.2022 р. № 1487,

НАКАЗУЮ:

1. Покласти на ЛЕВЧЕНКО Олену Ігорівну, інспектора з кадрів відділу кадрів, обов'язки з ведення військового обліку в ТОВ "Омега" з 14 серпня 2023 р.

2. З метою належного виконання обов'язків з ведення військового обліку Олена Левченко зобов'язана:

- виконувати вимоги щодо ведення військового обліку, визначені Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" від 25.03.1992 р. № 2232-XII, Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженим постановою КМУ від 30.12.2022 р. № 1487, Правил ведення військового обліку, затверджених наказом ТОВ "Омега" від 10.08.2023 р. № 15;

- перевіряти в осіб під час прийняття на роботу наявність військово-облікових документів;

- надсилати у семиденний строк до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП) повідомлення про зміну облікових даних призовників і військовозобов'язаних, прийнятих на роботу до ТОВ "Омега" чи звільнених із роботи у ТОВ "Омега";

- оповіщати на вимогу ТЦКСП призовників і військовозобов'язаних, з якими укладено трудові договори у ТОВ "Омега", про їх виклик до ТЦКСП і забезпечувати їх своєчасне прибуття;

- забезпечувати повноту й достовірність облікових даних призовників і військовозобов'язаних, з якими укладено трудові договори у ТОВ "Омега";

- взаємодіяти з ТЦКСП щодо строків та способів звіряння даних особових карток, списків призовників і військовозобов'язаних, з якими укладено трудові договори у ТОВ "Омега", їх облікових даних, унесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників і військовозобов'язаних, з якими укладено трудові договори у ТОВ "Омега";

- організовувати періодичне звіряння особових карток призовників і військовозобов'язаних, з якими укладено трудові договори у ТОВ "Омега", із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць;

- проводити не рідше ніж один раз на рік звіряння особових карток працівників ТОВ "Омега" з обліковими документами ТЦКСП, у яких вони перебувають на військовому обліку;

- уносити в п'ятиденний строк із дня подання відповідних документів до особових карток призовників і військовозобов'язаних, з якими укладено трудові договори у ТОВ "Омега", змін щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи й посади;

- надсилати (у разі наявності) щомісяця до 5 числа до ТЦКСП повідомлення про зміну облікових даних (змін щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи й посади) призовників і військовозобов'язаних, з якими укладено трудові договори у ТОВ "Омега";

- складати й подавати щороку до 1 грудня до ТЦКСП списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (у разі їх наявності);

- приймати під розписку від призовників і військовозобов'язаних, з якими укладено трудові договори у ТОВ "Омега", їх військово-облікові документи для подання до ТЦКСП для звіряння з обліковими даними й оформлення бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;

- своєчасно оформлювати документи для бронювання військовозобов'язаних за ТОВ "Омега" на період мобілізації та на воєнний час;

- здійснювати постійний контроль за виконанням посадовими особами ТОВ "Омега", призовниками та військовозобов'язаними, з якими укладено трудові договори у ТОВ "Омега", установлених правил військового обліку та проведення відповідної роз'яснювальної роботи;

- здійснювати постійне інформування ТЦКСП про працівників ТОВ "Омега", які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності;

- вести та зберігати журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов'язаних у ТОВ "Омега" та звіряння їх облікових даних із даними ТЦКСП.

3. Установити Олені Левченко доплату в розмірі 50 % посадового окладу за виконання обов'язків із ведення військового обліку в ТОВ "Омега".

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: заява Олени Левченко від 13.08.2023 р., зареєстрована за № 15.

Директор Кравчук Сергій КРАВЧУК

Читайте всю бухгалтерську аналітику на єдиній платформі LIGA360. Отримайте доступ до видань Інтербух, БУХГАЛТЕР&ЗАКОН, Вісник МСФЗ. А ще налаштуйте стрічку новин з найпопулярніших онлайн-ресурсів. Придбайте прямо сьогодні.

Повідомлення до ТЦКСП

У 7-денний строк з дати видання наказу про призначення особи, відповідальної за ведення військового обліку, підприємство повинне повідомити відповідний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (далі - ТЦКСП) за формою, наведеною в додатку 1 до Порядку № 1487 (див. зразок 3).

Зразок 3

Додаток 1 до Порядку

Житомирський районний

територіальний центр комплектування та

соціальної підтримки територіальний центр __________________________________

(найменування районного (міського) територіального центру

комплектування та соціальної підтримки)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про призначення, звільнення (увільнення) керівника та

посадових осіб державного органу, органу місцевого

самоврядування, підприємства, установи та організації,

відповідальних за організацію та ведення військового обліку

призовників, військовозобов'язаних та резервістів у

Товариство з обмеженою відповідальністю "Омега

(найменування державного органу, органу місцевого самоврядування,

підприємства, установи, організації)

Порядковий номер

Прізвище,

власне ім'я та

по батькові

(за наявності)

Найменування посади

Дата та номер наказу

Контактний номер телефону, адреса електронної пошти

1.

Левченко Олена Ігорівна

Інспектор з кадрів

13.08.2023 р. № 13/к/тр

+38(067)9999999

Директор

(найменування посади керівника)

Кравчук
(підпис)

Сергій КРАВЧУК

(ініціали (ініціал власного імені) та прізвище)

Повідомлення про призначення відповідального за організацію та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів на підприємстві необхідно надсилати до ТЦКСП за місцем реєстрації підприємства. Надсилати це повідомлення до ТЦКСП за місцем обліку працівників, які є призовниками, військовозобов'язаними чи резервістами, не потрібно.

У разі звільнення працівника, відповідального за ведення військового обліку, також потрібно про це повідомляти ТЦКСП.

Цікаво, що у повідомленні вказують лише дату й номер наказу про призначення або звільнення працівника, відповідального за ведення військового обліку, але при цьому не зазначають, про що саме цей наказ. Копію наказу також до ТЦКСП не надсилають. Фактично таке повідомлення навіть не містить жодних позначок про те, що підприємство повідомляє про призначення чи звільнення відповідної особи. Тож у випадку, якщо в разі звільнення одного працівника відразу призначають іншого працівника, відповідального за ведення військового обліку, ТЦКСП отримає майже одночасно два повідомлення щодо обох працівників і повинне буде здогадуватися, про що зазначено в наказах, реквізити яких указані в повідомленнях.

Якщо ж працівник, відповідальний за ведення військового обліку, йде у тривалу відпустку (наприклад, без збереження заробітної плати у зв'язку з воєнним станом, по догляду за дитиною до 3 років тощо), то цілком очевидно, що слід призначити іншого працівника для виконання обов'язків із ведення військового обліку. І хоча в даному випадку мова не йде про звільнення з роботи попереднього працівника, про нового відповідального потрібно буде повідомити ТЦКСП за формою, наведеною в додатку 1 до Порядку № 1487, протягом 7 днів про призначення такої особи. А як щодо працівника, який пішов у відпустку? Очевидно, варто видати наказ про звільнення його від обов'язків із ведення військового обліку й повідомити ТЦКСП також протягом 7 днів.

ПРАВОВИЙ ГЛОСАРІЙ

1. Закон № 2232 - Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" від 25.03.92 р. № 2232-XII.

2. Порядок № 1487 - Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затверджений постановою КМУ від 30.12.2022 р. № 1487.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2023

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Автор

Інна Журавська

експертка

ЛІГА:ЗАКОН

LIGA360 має відповіді на будь-яке питання бухгалтера. Понад 1200 алгоритмів дій, особисті консультації експертів, новини й аналітика з "гарячих" тем. Замовте тестовий доступ за посиланням

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему