Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Військовий облік жінок: що потрібно знати роботодавцям

З 2021 року в Україні розпочато поступовий процес, за яким жінки мають стати військовозобов’язані починаючи з жовтня 2022 року.

 Законодавчі зміни в сфері військового обліку жінок України

Міністерством оборони України вже прийнято низку законодавчих змін, які мають регулювати військовий облік жінок, зокрема, це наказ Міністерства оборони України від 11.10.2021 року № 313 «Про затвердження переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних та Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями». Але, через неоднозначне сприйняття суспільством цього наказу, в лютому 2022 року було затверджено оновлену його редакцію, а саме, наказ від 07.02.2022 р. № 35 «Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 11.10.2021 р. № 313»  (далі — Накза № 35) в частині суттєвого скорочення спеціальностей, які потрапляють до такого переліку із 35 до 14 фахових напрямів, після одержання яких жінки беруться на військовий облік. При цьому, зауважимо, що кожен із таких напрямів включає в себе низку споріднених професій. Наразі, не зрозумілими залишаються критерії, за якими певні категорії жінок України зобов’язані стати на військовий облік, а які такого обов’язку не мають. Можна припустити, що даний перелік сформовано на основі кадрових потреб Збройних Сил України та пов’язаних з ними структур.

Останніми змінами, на момент написання цієї статті, є прийняття Постанови Кабміну від 03.06.2022 р. № 648 про скасування попереднього переліку спеціальностей, після отримання яких жінки беруться на військовий облік на основі скасування Постанови Кабінету Міністрів України від 14.10.1994 р. № 711 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими жінки, що мають відповідну підготовку, можуть бути взяті на військовий облік». Тому, наразі єдиним актуальним переліком спеціальностей, з яким жінки України можуть ознайомитись та зрозуміти чи стають вони військовозобов’язаними з жовтня 2022 року та чи повинні звернутись до територіального  центру комплектування та соціальної підтримки (далі — ТЦК) за місцем реєстрації проживання  є  оновлена редакція Наказу № 35 . Даний наказ почав діяти з 01.04.2022 р. і охоплює тільки 14 фахових напрямів (спеціальностей).

Генеральний штаб Збройних сил України планує ознайомитись з чисельністю жінок, які стануть на військовий облік з жовтня 2022 року та сформувати перелік потенційного кадрового резерву.

Слід зауважити, що жодних виключень немає, навіть вагітні жінки та жінки з малолітніми дітьми, а також жінки, що працюють за договорами цивільно-правового характеру та домогосподарки також мають стати на військовий облік, якщо вони мають відповідну фахову приналежність.

Більш детально зупинятись на змісті вищеперерахованих змін чинного законодавства України та зазначення такого переліку спеціальностей немає потреби, оскільки написано вже ряд фахових статей на цю тематику, але на нашу думку, не достатньо детально описано практичний аспект застосування таких законодавчих ініціатив роботодавцями.

LIGA360 для кадровиків та HR-менеджерів стає зручнішою! Спробуй новий модуль з інформацією воєнного часу, а також інноваційний пошук з візуалізацією даних. Деталі за посиланням.

Що має знати роботодавець про військовий облік жінок

Зрозумілим є той факт, що практично у діяльність всіх суб’єктів господарювання України залучаються жінки до виконання тих чи інших робіт, тому кожному роботодавцю потрібно детально вивчити нормативно-правове регулювання по цій тематиці з метою уникнення в майбутньому застосування до нього штрафних санкцій в разі ухилення його працівниць від взяття на військовий облік із жовтня 2022 року, якщо їх спеціальність включено до відповідного переліку, зазначеного в Наказі  № 35.

Можна однозначно заспокоїти роботодавців і жінок, які мають стати на військовий облік, що зі слів представників органів військового управління, до кінця 2022 року штрафних санкцій не буде застосовуватись до обох сторін, оскільки, цей період вважається перехідним.

Оскільки наразі окремого порядку взяття жінок на військовий облік в Україні не встановлено, тому можна припустити, що до жінок будуть застосовуватись ті ж самі правила, які існують для чоловіків. Тобто, потрібно керуватись вимогами Постанови Кабміну від 07.12.2016 р. № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників та військовозобов’язаних» (далі – Порядок № 921).

Відповідно до п. 5 ст. 34 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» від 25.03.1992 р. № 2232-ХІІ (далі – Закон № 2232), на керівників підприємств, установ та організацій незалежно від їх форми власності і підпорядкування покладається обов’язок ведення персонального обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що передбачає облік відомостей щодо таких осіб за місцем їх роботи.

У ст.42 цього ж Закону № 2232 зазначено, що керівники підприємств, установ, організацій незалежно від підпорядкування і форми власності та громадяни України, винні в порушенні правил військового обліку громадян України, допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, призову на строкову військову службу, проходження служби у військовому резерві, проходження зборів, мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, призову на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, прибуття за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління або регіональних органів Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України, а також у вчиненні інших порушень законодавства про військовий обов’язок і військову службу, несуть відповідальність згідно із законом.

На роботодавців покладається обов’язок (див. п. 37 Порядку № 921) щодо:

- прийняття на роботу тільки тих працівників, в яких наявні всі військово-облікові документи (військові квитки або тимчасові посвідчення, посвідчення про приписку до призовних дільниць), відповідно, що посвідчують взяття їх на військовий облік;

- надсилання до відповідних ТЦК повідомлень про зміну облікових даних призовників і військовозобов’язаних, прийнятих на роботу чи звільнених з роботи у 7-денний строк;

- забезпечення повноти та достовірності облікових даних призовників і військовозобов’язаних, а також взаємодія з ТЦК щодо строків та способів звіряння даних особових карток, списків призовників і військовозобов’язаних, їх облікових даних, внесення відповідних змін до них;

- організації періодичного звіряння особових карток призовників і військовозобов’язаних із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць. Не рідше одного разу на рік проведення звіряння особових карток працівників з обліковими документами ТЦК, в яких вони перебувають на військовому обліку;

- оповіщення призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до ТЦК і забезпечення їх своєчасного прибуття;

- внесення до особових карток призовників і військовозобов’язаних інформації про зміни в облікових даних та повідомлення про відповідні зміни ТЦК;

- складення і подання щороку до 1 грудня списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (у разі їх наявності);

- оформлення документів для бронювання військовозобов’язаних за центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час;

- інформування ТЦК про громадян та посадових осіб, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом;

- контролю за виконанням посадовими особами, призовниками і військовозобов’язаними встановлених правил військового обліку та проведення відповідної роз’яснювальної роботи;

- ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними ТЦК;

- інші вимоги.

Де кадровику шукати актуальні документи? У рішенні LIGA360:HR-менеджер. 1,7 тис. інструкцій та шаблонів для кадровика, моніторинг змін трудового законодавства, актуальні питання воєнного часу. Замов прямо сьогодні.

Відповідальність за порушення у сфері військового обліку

Відповідальність за порушення ведення військового обліку в Україні регулюється статтями 210 та 210-1  КпАП.

* При застосуванні штрафів, адміністративних стягнень різними державними органами, податкових порушень, фінансових санкцій тощо, прив'язаних до НМДГ — сума дорівнює 17 грн.

 

Іншими словами, роботодавець зацікавлений в тому, щоб жінки, які в нього працюють та мають спеціальність, що зазначена в Наказі 35, звернулись до ТЦК за місцем реєстрації проживання до кінця 2022 року для постановки на військовий облік, щоб уникнути накладення штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері військового обов’язку та військового обліку.

Отже, підсумуємо, що роботодавцю або відповідальній особі за ведення військового обліку на підприємстві, необхідно проінформувати жінок-працівниць та взяти до уваги, що на військовий облік в Україні беруться жінки:

а) у віці від 18 років до 60 років;

б) які здобули спеціальність за 14 фаховими напрямами:

- хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;

- телекомунікації та радіотехніка;

- інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології;

- метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

- науки про Землю, географія, фізика та астрономія;

- харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;

- забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;

- фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза;

- стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

- біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

- ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;

- облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;

- видавництво та поліграфія;

- психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення та спорідненими з ними професіями;

в) визнані військово-лікарською комісію придатними до військової служби за станом здоров’я.

Щоб виконувати умови статті 24 КЗпП, роботодавець повинен буде при прийнятті на роботу вимагати військово-облікові документи у жінок, які мають спеціальність, передбачену Переліком спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних, постійно взаємодіяти з ТЦК щодо кожного військовозобов’язаного працівника та виконувати всі інші вимоги, які вже вищеперераховані і описані в Порядку № 921.

Роботодавцям потрібно здійснювати моніторинг нових законодавчих ініціатив Міністерства оборони України та офіційних коментарів Генерального штабу Збройних Сил України в частині уточнення військових правил. Якщо все ж таки, суспільство отримало в квітні 2022 року фінальну версію переліку спеціальностей, при отриманні яких жінки беруться на військовий облік в Україні, тоді все одно, щороку в березні цей перелік може переглядатись та оновлюватись.

Усі бухгалтерські інструменти для підприємця в одному рішенні. Замовляй рішення LIGA360, щоб знати про зміни законодавства, перевіряти контрагентів й подавати звітність онлайн. Деталі за посиланням.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Схожі новини