Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів: порядок заповнення та подання

У статті розглянемо, хто подає Звіт про зайнятість, порядок його подання і заповнення

Суб'єкти господарювання, які використовують працю найманих працівників, за підсумками року зобов'язані подати до Фонду соціального захисту інвалідів Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів за формою № 10-ПІ (далі – Звіт). Про те, хто саме з роботодавців має подавати Звіт, який порядок заповнення та подання Звіту і піде мова далі.

Хто подає Звіт

Згідно зі ст. 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.1991 р № 875-XII (далі – Закон № 875) на всіх роботодавців, у т. ч. і фізосіб-підприємців (незалежно від форми власності та системи оподаткування), покладено обов'язок з виділення і створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників за рік, а якщо працює від 8 до 25 чоловік - у кількості одного робочого місця.

Про виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю роботодавці звітують до Фонду соціального захисту інвалідів (далі – Фонд) шляхом подання Звіту за формою № 10-ПІ, що затверджена наказом Мінпраці від 10.02.2007 р № 42.

Звіт подається усіма роботодавцями, у яких річна середньооблікова кількість штатних працівників становить вісім і більше осіб (ст. 19 Закону № 875).

Звіт не подають:

 • роботодавці з середньообліковою кількістю штатних працівників за рік сім і менше осіб;
 • відокремлені підрозділи підприємств, установ і організацій, оскільки такі підрозділи не мають статусу юридичної особи та не підлягають окремій реєстрації у Фонді. Підприємство з відокремленими підрозділами складає зведений Звіт (з урахуванням даних таких підрозділів);
 • представництва іноземних компаній, які не є юридичними особами (додатково див. лист Фонду від 17.04.2006 р № 06ю-75/667).

Порядок подання Звіту

Звіт подається роботодавцями, зареєстрованими* в відділеннях Фонду за місцем їх реєстрації як юридичної особи або фізичної особи - підприємця (п. 2 Порядку реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затвердженого постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70).

* З порядком реєстрації суб'єктів господарювання в Фонді соціального захисту інвалідів можна ознайомитись в матеріалі "Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів: від реєстрації в Фонді до відповідальності за невиконання нормативу"

Згідно п. 2 Порядку подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затвердженого постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70 (далі – Порядок подання) Звіт подається роботодавцями до Фонду за місцем реєстрації щорічно до 01 березня року, наступного за звітним.

Звіт до Фонду можна подати одним із таких шляхів:

 • особисто роботодавцем. У цьому випадку датою отримання Звіту є дата подання звіту роботодавцем (згідно з відміткою Фонду);
 • поштою (рекомендованим листом). Датою отримання Звіту є дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Подання Звіту в електронній формі, а також перенесення граничного терміну подання у зв'язку з його збігом з вихідним або святковим днем законодавством не передбачені (див. лист Фонду від 15.09.2010 р № 1/6-299/03-01).

Неподання Звіту в установлені строки або подання з помилками, що призвели до несплати або неповної сплати адміністративно-господарських санкцій, є підставою для позапланової виїзної перевірки (п. 5 Порядку проведення перевірки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затвердженого постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70).

Додаткові документи до Звіту

Разом зі Звітом окремі категорії роботодавців подають наступні додаткові документи (пп. 2 і 3 Порядку подання):

 • підприємства, установи та організації, у т. ч. організації громадських організацій осіб з інвалідністю, які повністю утримуються за рахунок бюджетних коштів, а також неприбуткові організації подають копію рішення про внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Якщо Звіт подають особисто, то разом із копією рішення необхідно пред'явити його оригінал, а якщо Звіт надсилають поштою, то копію рішення потрібно посвідчити нотаріально;
 • роботодавці, які мають відокремлені підрозділи, подають зведений Звіт (з урахуванням підрозділів). Одночасно зі зведеним Звітом до Фонду подається Перелік підприємств, що ввійшли до складу господарського об’єднання, та/або відокремлених підрозділів роботодавця за формою додатка до Інструкції щодо заповнення форми № 10-ПІ (річна) "Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів", затвердженої наказом Мінсоцполітики від 10.02.2007 р. № 42 (далі – Перелік підприємств, Інструкція № 42);
 • господарські об’єднання, створені відповідно до ст. 19 Закону № 875 (до складу яких входять громадські організації осіб з інвалідністю), разом зі зведеним Звітом (з даними всіх підприємств, що ввійшли до їх складу) подають:
 • окремі звіти об’єднання та підприємств за формою № 10-ПІ;
 • Перелік підприємств;
 • копії договорів, що підтверджують розміщення на підприємстві громадської організації осіб з інвалідністю, яке входить до складу господарського об'єднання, замовлення на придбання товарів (робіт, послуг), платіжних доручень за такими договорами, розрахунків витрат на виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг), що підтверджують безпосереднє виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг) підприємством громадської організації осіб з інвалідністю та включення до цих витрат заробітної плати осіб з інвалідністю, які працюють на зазначеному підприємстві (пп. 1.3 Інструкції № 42).

На практиці трапляються ситуації, що у відділеннях Фонду, окрім вищезазначених документів, можуть попросити додатково надати ще й копії довідок МСЕК (засвідчені роботодавцем) за кожною особою з інвалідністю, що діють протягом звітного року, та / або список штатних працівників – осіб з інвалідністю, які працювали у роботодавця протягом звітного року.

Порядок заповнення Звіту

Порядок заповнення Звіту, а також нюанси визначення показників для його заповнення регламентуються Інструкцією № 42.

Заголовна частина Звіту (адресна частина та сітка кодів) заповнюється роботодавцями на підставі даних з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (п. 2.2 Інструкції № 42).

Заповнення табличної частини Звіту.

Рядок 01 "Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу (осіб)"

У рядку 01 зазначається середньооблікова кількість штатних працівників (далі – СКШП) за звітний рік, визначена відповідно до п. 3.2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286, далі – Інструкція № 286 (п. 3.1 Інструкції № 42).

Алгоритм розрахунку СКШП за рік.

Крок перший. Розраховуємо облікову кількість штатних працівників за днями

Облікова кількість штатних працівників (далі – ОКШП) визначається на певну дату звітного періоду, включаючи прийнятих працівників і тих, які вибули в цей день. Тобто, на підставі даних табеля обліку робочого часу, фактично за кожен день звітного періоду збирається інформація про наявність працівників, з якими укладено трудові договори (п. 2.2 Інструкції № 286).

До ОКШП включаються, зокрема, наступні працівники (п. 2.4 і 2.5 Інструкції № 286):

 • які фактично з'явилися на роботу, включаючи тих, які не працювали з причин простою;
 • прийняті на роботу з випробувальним терміном;
 • прийняті або переведені з ініціативи адміністрації на роботу на неповний робочий день або неповний робочий тиждень;
 • які перебувають у службових відрядженнях, у т. ч. закордонних;
 • прийняті для заміщення працівників, які тимчасово відсутні (наприклад, через хворобу, відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами);
 • які були тимчасово відсутні у зв'язку з хворобою, щорічною основною відпусткою, відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами тощо.

До ОКШП не включаються (п. 2.6 Інструкції № 286):

 • зовнішні сумісники;
 • особи, які виконують роботи за цивільно-правовими договорами;
 • особи, переведені з інших підприємств згідно з договорами між суб'єктами господарювання;
 • особи, які проходять виробничу практику на підприємстві;
 • працівники, які подали заяви про звільнення і припинили роботу до закінчення строку попередження або без попередження адміністрації.

Варто зазначити, що в ОКШП за кожен календарний день ураховуються як ціла одиниця працівники, які працюють неповний робочий день або неповний робочий тиждень, а також надомники. А працівники, які перебувають в обліковому складі підприємства й уклали договір ЦПХ із тим самим роботодавцем, ураховуються в обліковій кількості штатних працівників один раз.

Внутрішні сумісники, а також працівники, які отримують менш ніж одну ставку, в обліковій кількості штатних працівників ураховуються як одна фізична особа (пп. 2.4 – 2.6 Інструкції № 286).

Крок другий. Розраховуємо середньооблікову кількість штатних працівників за місяць

До середньооблікової кількості штатних працівників (далі – СКШП) не включаються працівники, які перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства, включаючи тих, які усиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку (пп. 3.2.2 Інструкції № 286).

Показник СКШП за місяць розраховується наступним чином (пп. 3.2.1 Інструкції № 286):

(К1 + К2 + К3 + ... + КN) / N, де

К1, К2, К3 ... КN – ОКШП за днями звітного місяця;

N – кількість календарних днів звітного місяця (30 (31), 28 (29) – для лютого).

Завважимо, що кількість штатних працівників облікового складу за вихідний, святковий і неробочий день приймається на рівні ОКШП за попередній робочий день (пп. 3.2.1 Інструкції № 286).

Показник СКШП за місяць округлюється за правилом "парної цифри" (п. 3 додатка до Інструкції № 286):

 • якщо остання значуща цифра "5", то найближча ліворуч від неї непарна цифра збільшується на одиницю, а парна залишається без змін (3,5 = 4; 6,5 = 6);
 • якщо остання значуща цифра не "5" або після неї ще є цифри, то такий результат округлюється за простим арифметичним правилом (10,49 = 10; 7,52 = 8).

Крок третій. Розраховуємо середньооблікову кількість штатних працівників за рік

Відповідно до пп. 3.2.5 та 3.2.6 Інструкції № 286 СКШП за рік визначається наступним чином:

(СКШПсіч. + СКШПлют. + СКШПбер. + ... + СКШПгруд.) / 12, де

СКШПсіч., СКШПлют., СКШПбер., ..., СКШПгруд. – середньооблікова кількість штатних працівників за місяцями звітного року.

Показник СКШП за рік у Звіті за формою № 10-ПІ відображається в цілих одиницях. Якщо в результаті розрахунків виникає дробове число, його необхідно округлити до цілого (якщо після коми число 5 і більше, то воно округлюється в бік збільшення: 6,49 = 6; 2,52 = 3) (п. 3.4 Інструкції № 42).

Звертаємо увагу на те, що СКШП облікового складу за рік для новостворених підприємств розраховується шляхом підсумовування СКШП за місяцями роботи підприємства у звітному періоді та ділення одержаного результату на 12 (пп. 3.2.6 Інструкції № 286).

Рядок 02 "з них: середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність (осіб)"

У рядку 02 відображається СКШП за рік, яким згідно з чинним законодавством установлено інвалідність (п. 3.2 Інструкції № 42).

СКШП – осіб з інвалідністю за рік визначається аналогічно до розрахунку СКШП облікового складу за рік.

Які працівники з інвалідністю враховуються у виконання нормативу

Звертаємо увагу на те, що під час розрахунку показника рядка 02 враховуються особи з інвалідністю:

 • місце роботи для яких є основним, тобто з веденням трудової книжки (додатково див. лист Фонду соцзахисту інвалідів від 25.05.2006 р. № 06ю-111/927-305/1).

Особи з інвалідністю, які працюють на умовах сумісництва (внутрішнього чи зовнішнього), та особи з інвалідністю, що виконують роботи (послуги) за цивільно-правовими договорами, в розрахунок "інвалідного" нормативу не приймаються. До того ж, якщо особа з інвалідністю працює за двома трудовими договорами (основне місце роботи та внутрішнє сумісництво), то у виконання "інвалідного" нормативу такий працівник зараховується один раз – за основним місцем роботи;

 • які підтвердили інвалідність, надавши такі документи:

а) копію довідки МСЕК про групу та причину інвалідності (форма № 157-1/о, затверджена наказом МОЗ від 30.07.2012 р. № 577);

б) копію пенсійного посвідчення або посвідчення одержувача державної соціальної допомоги, яка виплачується замість пенсії (додатково див. лист Фонду від 26.03.2007 р. № 1/6-172).

Варто зазначити також, що у виконання "інвалідного" нормативу працівника можна зарахувати незалежно від установленої йому групи інвалідності.

 • працевлаштовані на неповний робочий день або неповний робочий тиждень, за умови, що місце роботи є основним. При цьому, у розрахунку середньооблікової кількості штатних працівників – осіб з інвалідністю такий працівник буде враховуватись як ціла одиниця (п. 2.4 Інструкції № 286).
 • що досягли пенсійного віку, якщо місце роботи є для них основним (див. листи Фонду соцзахисту інвалідів від 08.08.2007 р. № 1/8-81, від 08.09.2008 р. № 1/8-89/06).

Відповідно до роз'яснень спеціалістів Фонду у листі від 26.03.2007 р. № 1/6-172 для зарахування особи з інвалідністю в рахунок виконання нормативу необов'язково його працевлаштовувати з початку року та щоб він відпрацював цілий рік. "Інвалідний" норматив вважатиметься виконаним, якщо особа з інвалідністю пропрацювала 6 місяців звітного року.

Також зазначимо, що фізична особа – підприємець, яка є особою з інвалідністю, має право врахувати себе в рахунок виконання свого нормативу щодо працевлаштування осіб з інвалідністю (п. 3.2 Інструкції № 42, лист Фонду від 15.09.2010 р. № 1/6-301/06).

Рядок 3 "Кількість інвалідів – штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених відповідно до вимог статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (осіб)"

У рядку 03 відображається кількість осіб з інвалідністю – штатних працівників, які мають працювати на робочих місцях, створених роботодавцем відповідно до нормативу робочих місць (п. 3.3 Інструкції № 42).

Нагадаємо, що відповідно до норм ст. 19 Закону № 875 такий норматив становить:

 • при середньообліковій чисельності штатних працівників облікового складу за рік (рядок 01) від 8 до 25 осіб – 1 робоче місце;
 • при середньообліковій чисельності штатних працівників облікового складу за рік (рядок 01) більше 25 осіб – 4 % від показника, зазначеного в рядку 01 Звіту.

Показники в рядках 01 – 03 мають відображатися в цілих одиницях. Якщо в результаті розрахунку виникає дробове число, його необхідно округлити до цілого (якщо після коми число 5 і більше, то воно округлюється убік збільшення: 1,49 = 1; 1,52 = 2) (п. 3.4 Інструкції № 42).

Рядок 04 "Фонд оплати праці штатних працівників (тис. грн)"

У рядку 04 відображається сума фактично нарахованої за звітний період заробітної плати працівникам, які враховані у рядку 01 (п. 3.5 Інструкції № 42).

Показник рядка 04 визначається відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

Показник фонду оплати праці округлюється до тис. грн. (наприклад, 438540 грн = 439 тис. грн).

Рядок 05 "Середньорічна заробітна плата штатного працівника (грн)"

У рядку 05 відображається середньорічна заробітна плата штатного працівника (п. 3.6 Інструкції № 42).

Показник рядка 05 визначається за формулою:

рядок 05 = (рядок 04 x 1000) / рядок 01

Рядок 06 "Сума адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів (грн)"

У рядку 06 зазначається сума адміністративно-господарських санкцій, які роботодавець повинен буде сплатити в разі невиконання "інвалідного" нормативу (п. 3.7 Інструкції № 42). Про невиконання нормативу свідчить наступна ситуація у Звіті: рядок 02 < рядок 03.

Показник рядка 06 визначається наступним чином:

 • для роботодавців, у яких працюють від 8 до 15 осіб: 1 х (рядок 05 / 2);
 • для роботодавців, у яких працюють 15 (включно) і більше осіб: (рядок 03 – рядок 02) х рядок 05.*

* З відповідальністю роботодавця та його посадових осіб за невиконання "інвалідного" нормативу та з заходами, які повинен вжити суб'єкт господарювання щоб її уникнути, можна ознайомитись в матеріалі "Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів: від реєстрації в Фонді до відповідальності за невиконання нормативу" 

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Схожі новини