Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

МСФЗ 16 "Оренда": розкриття інформації орендарем

Ми продовжуємо серію матеріалів про МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда", який набере чинності з 1 січня 2019 р. У цій статті розглянемо вимоги стандарту щодо надання й розкриття фінансової інформації орендарем.

Ми продовжуємо серію матеріалів про МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда", який набере чинності з 1 січня 2019 р. У цій статті розглянемо вимоги стандарту щодо надання й розкриття фінансової інформації орендарем.

Базові питання

Основою оцінки впливу договорів оренди на фінансову стійкість підприємства є аналіз інформації, поданої в фінансових звітах та примітках до них.

Розгляньмо, яку саме інформацію і в яких звітах треба розкривати, якщо підприємство - орендар.

Орендар у звіті про фінансовий стан або в примітках відображає таку інформацію (зауважимо, що цю вимогу не застосовують щодо активів, які є інвестиційною нерухомістю):

1) активи у формі права користування окремо від інших активів. Якщо орендар їх не подає, він має:

- вносити активи у формі права користування до тієї самої статті, за якою подавав би відповідні базові активи, якби вони перебували у власності;

- розкривати інформацію про те, до яких статей звіту про фінансовий стан входять активи у формі права користування;

2) зобов'язання з оренди окремо від інших зобов'язань. Якщо орендар у звіті про фінансовий стан не подає зобов'язань з оренди окремо через незначну вартість, він повинен розкривати інформацію про те, до яких статей звіту про фінансовий стан входять ці зобов'язання.

У звіті про прибутки або збитки та інший сукупний дохід орендар має зазначити відсоткові витрати за зобов'язаннями з оренди окремо від амортизації активу в формі права користування. Вони є частиною витрат із фінансування, які відповідно до МСБО (IAS) 1 "Подання фінансової звітності" треба подавати окремо в звіті про прибуток або збиток та інший сукупний дохід.

У звіті про рух грошових коштів орендар повинен класифікувати:

- грошові платежі щодо основної суми зобов'язання з оренди в складі фінансової діяльності;

- грошові платежі щодо відсотків за зобов'язаннями з оренди із застосуванням вимог МСБО (IAS) 7 "Звіт про рух грошових коштів" для сплачених відсотків (операційна або інвестиційна);

- платежі за короткостроковою орендою, платежі за орендою активів із низькою вартістю та змінні орендні платежі, які не внесено в оцінку зобов'язання за орендою, у складі операційної діяльності.

Розкриття інформації

У примітках орендар розкриває детальну інформацію про договори оренди, а саме такі суми за звітний період:

- амортизацію активів у формі права користування відповідно до виду базового активу;

- відсоткові витрати за зобов'язаннями з оренди;

- витрати, які належать до короткострокової оренди (за наявності);

- витрати, які належать до оренди активів із відносно низькою вартістю. До таких витрат не мають входити витрати, що належать до короткострокового користування малоцінних необоротних активів;

- витрати, які належать до змінних орендних платежів, не внесених до оцінки зобов'язань із оренди (наприклад, компенсацію комунальних послуг);

- дохід від суборенди активів у формі права користування (якщо орендоване майно передають у суборенду);

- загальний грошовий відтік для договорів оренди;

- приріст активів у формі права користування;

- прибутки або збитки, зумовлені операціями продажу з подальшою (зворотною) орендою;

- балансову вартість активів у формі права користування на кінець звітного періоду відповідно до виду базового активу.

Таку інформацію розкривають у табличній формі, за винятком випадків, коли прийнятнішим є інший формат. При цьому орендарю варто врахувати, що до сум, які він розкриває, мають входити витрати, які орендар зарахував до балансової вартості іншого активу протягом звітного періоду. Орендар повинен розкривати суму своїх договірних зобов'язань за орендою для короткострокової оренди.

Якщо активи в формі права користування задовольняють визначення інвестиційної нерухомості, орендар має застосовувати вимоги до розкриття інформації згідно з МСБО (IAS) 40 "Інвестиційна нерухомість". Якщо орендар оцінює активи в формі права користування за переоціненою вартістю, йому необхідно надавати таку інформацію із застосуванням МСБО (IAS) 16 "Основні засоби". Аналіз термінів погашення зобов'язань із оренди треба розкривати за МСФЗ (IFRS) 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації".

Зверніть увагу, що окрім зазначених вимог до розкриття інформації орендар також має розкривати додаткову якісну й кількісну інформацію про власну орендну діяльність. Визначаючи необхідність надання такої додаткової інформації, орендарю треба врахувати доречність інформації для користувачів фінансової звітності - чи допомагає вона користувачам зрозуміти:

- свободу дій, передбачену орендою;

- обмеження, які накладає договір оренди;

- чутливість відображеної інформації до основних змінних (ризик-менеджмент);

- схильність до інших ризиків, зумовлених орендою;

- відхилення від галузевої практики.

Нижче наведено перелік розкриттів, необхідних в окремих ситуаціях.

Ситуація

Інформація до розкриття

Наявність змінних орендних платежів

- причини використання змінних орендних платежів і переважання таких платежів;

- відносна величина змінних орендних платежів порівняно з фіксованими платежами;

- основні змінні, від яких залежать змінні орендні платежі, а також очікувані зміни платежів у відповідь на зміни таких основних змінних;

- інші операційні та фінансові наслідки змінних орендних платежів.

Наявність опціонів на продовження або припиненнядоговорів оренди

- причини використання опціонів;

- відносна величина додаткових орендних платежів порівняно з орендними платежами;

- переважна сила виконання опціонів, які не внесено в оцінку зобов'язань із оренди;

- інші операційні та фінансові наслідки таких опціонів.

Наявність гарантій ліквідаційної вартості

- причини надання гарантій ліквідаційної вартості й поширеність таких гарантій;

- ступінь схильності до ризику зміни ліквідаційної вартості для орендаря;

- характер базових активів, для яких надають зазначені гарантії;

- інші операційні та фінансові наслідки таких гарантій.

Операції продажу майна з подальшою (зворотною) орендою

- причини здійснення операцій продажу майна з подальшою орендою й переважання таких операцій;

- основні умови окремих операцій продажу майна з подальшою орендою;

- платежі, які не внесено в оцінку зобов'язань з оренди;

- вплив операцій продажу майна з подальшою орендою на грошові потоки в звітному періоді.

Якщо орендар починає застосовувати МСФЗ (IFRS) 16, він повинен розкрити таку інформацію про початкове застосування:

- середньозважену ставку залучення додаткових позикових коштів орендарем, застосовану щодо зобов'язань з оренди, визнаних у звіті про фінансовий стан на дату першого застосування;

- пояснення різниці між договірними зобов'язаннями з операційної оренди, розкритими із застосуванням МСБО (IAS) 17 "Оренда", на кінець річного звітного періоду, що безпосередньо передує даті першого застосування, які дисконтують із використанням ставки залучення додаткових позикових коштів на дату першого застосування й зобов'язаннями за орендою, визнаними в звіті про фінансовий стан на дату першого застосування...

Повний текст матеріалу "МСФЗ 16 "Оренда": розкриття інформації орендарем" видання БУХГЕЛТЕР&ЗАКОН знаходиться за посиланням.

Для отримання доступу до документів інформаційно-правової системи ЛІГА: ЗАКОН - скористайтеся ТЕСТОВИМ доступом до сервісу та оціните весь обсяг і переваги послуг, що надаються.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему